The Bullshit Excuses for Attitudes Towards Women Need to Stop